+44 (0) 1249 735 003

Warunki umowy

Lipiec 2014

 1. Definicje

„Warunki’’                              Warunki podane poniżej.

,,Kupujący’’                            Osoba / firma kupująca towar.

,,Sprzedający’’                       Sapphire Foods Ltd, Hartham Park, Corsham, Wilts, SN13 0RP

,,Towar’’                                 Jakikolwiek towar zamówiony przez Kupującego i / lub dostarczony przez Sprzedającego.

 

 1. Zamówienia

Sprzedający akceptuje zamówienie kupna towaru zgodnie z warunkami umowy poniżej. Zgoda Kupującego na warunki stanowi legalnie obowiązujący kontrakt, który można rozwiązać tylko w formie pisemnej w ciągu 72 godzin od otrzymania tych warunków umowy. Każda zmiana umowy uzgodniona między Kupującym a Sprzedającym wejdzie w życie tylko kiedy zostanie potwierdzona pisemnie przez upoważnioną przez Sprzedającego osobę.

 

 1. Warunki i gwarancje.

Towary mają gwarancję naturalności, istoty i jakości.

 

4. Płatność – 30 dni od daty faktury.

 1. Wszystkie płatności muszą być dokonywane na rzecz Sprzedającego , a nie poszczególnych jednostek.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności na czas wówczas, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 2% od każdej zaległej kwoty od terminu płatności do dnia zapłaty.
 3. Płatności otrzymywane przez Sprzedającego będą w pierwszej kolejności zaksięgowane na poczet niezapłaconych odsetek należnych , a następnie najstarszej niezapłaconej faktury.

5. Dostawy i zobowiązania

 1. Wszystkie terminy dostaw są tylko szacunkowe i czas dostawy nie jest najważniejszy. Jeżeli dostarczenie całości towaru lub jego części przez Sprzedawcę będzie niemożliwe lub utrudnione z powodu wybuchu wojny, zamieszek ,eksplozji, pożaru , powodzi, strajku , lokautu , działań lub przepisów rządu , braku materiałów , siły roboczej lub z przyczyn poza kontrolą Sprzedającego, czas dostawy zostanie wydłużony dopóki przyczyna opóźnienia dostawy nie przestanie istnieć.
 2. Jeżeli dostarczenie całości towaru lub jego części przez Sprzedawcę będzie niemożliwe lub utrudnione z powodów określonych w poprzednim podpunkcie , Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć , a Kupujący odebrać i zapłacić za taką część towarów jaką Sprzedawca powinien być w stanie dostarczyć zgodnie z tymi warunkami . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia towarów partiami, i do wystawienia oddzielnych faktur w odniesieniu do każdej z partii dostarczonego towaru . W przypadku gdy towary są dostarczane partiami, Umowa staje się rozdzielna i każda rata powinna być przedmiotem odrębnej umowy . Brak lub opóźnienia przez Sprzedającego jednej lub więcej rat uprawnia Kupującego do traktowania umowy jako rozwiązanej albo do żądania odszkodowania .
 3. W żadnym przypadku Sprzedający nie będzie zobowiązany do zrekompensowania Kupującemu szkody lub opóźnienia albo braku dostawy lub jakiejkolwiek straty z tego wynikającej.
 4. Reklamacja, że towar lub jego część jest uszkodzona, wadliwa lub nie spełnia standardów jakości może zostać złożona na towar lub jego część, w terminie 48 godzin (w przypadku świeżych wyrobów) lub 7 dni ( dla produktów mrożonych ) od daty dostawy lub odbioru .
 5. Roszczenie z tytułu utraty lub uszkodzenia towaru podczas transportu nie może być uznane , chyba że przewoźnik Sprzedającego i Sprzedający zostanie powiadomiony na piśmie w terminie trzech dni od daty dostawy . W zgłoszeniu należy podać numer listu przewozowego , listę uszkodzonych lub brakujących towarów i opis szkody . Uszkodzone towary odebrane przez Kupującego powinny być przechowywane w sposób umożliwiający kontrolę towaru przez Sprzedającego.
 6. W przypadku niedostarczenia przesyłki , roszczenia nie można być uznane , chyba że zostanie zgłoszone na piśmie do przewoźników Sprzedającego i Sprzedającego w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od terminu dostawy.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do wymiany towaru uszkodzonego lub utraconego podczas transportu .

 6. Tytuł prawny do towarów

 1. Niezależnie od dostawy towarów ,tytuł prawny do towarów dostarczonych w ramach tego kontraktu pozostaje u Sprzedającego dopóki kupujący nie zapłacił umówionej ceny zamówienia w całości, ale ryzyko związane z towarami są ponoszone przez Kupującego od daty dostawy przez Sprzedającego lub przewoźnika Sprzedającego do Kupującego .
 2. W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci ceny ustalonej za Towary w całości w terminie , Sprzedający według własnego uznania ma prawo , aby odzyskać towar. Jeśli wymaga tego Sprzedający ,Kupujący przechowa towar w wydzielonym do tego miejscu i w sposób umożliwiający identyfikację tego towaru.
 3. Bez względu na powyższe ,Sprzedający może wnieść skargę na Kupującego za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku niewywiązania się przez Kupującego z zapłaty pełnej ceny za towar.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo , do natychmiastowego zatrzymania towaru na rozładunku, na poczet zaległych płatności, albo na poczet wartości wszystkich towarów zakupionych od Kupującego .
 5. Kupujący ma prawo do sprzedaży i dokonania zmiany terminu dostawy towarów osobie trzeciej , ale wpływy z takiej sprzedaży , jeżeli będzie to należne Sprzedającemu , pozostaje w gestii Sprzedającego i taka sprzedaż lub dostawa do wyznaczonej osoby trzeciej spoczywa na Sprzedającym. Wszelkie korzyści z jakichkolwiek roszczeń, które Kupujący ma w stosunku do wyznaczonej osoby trzeciej pojawiającej się w wyniku takiej sprzedaży i / lub dostawy należą do Sprzedającego.
 6. Każdy Odbiorca lub Likwidator wyznaczony przez Kupującego zapłaci na wyznaczony rachunek bankowy wszelkie kwoty otrzymane od osoby trzeciej , której Kupujący sprzedał lub dostarczył towary w sposób podany przez Sprzedającego. Wszelkie korzyści ze sprzedaży towarów przez Kupującego wyznaczonej osobie trzeciej do kwoty zadłużenia Kupującego na rzecz Sprzedającego , przechodzą na rzecz Sprzedającego .

 

7. Kontrakt jest pod każdym względem regulowany i interpretowany zgodnie z prawem angielskim , a Sprzedający i Kupujący podlega wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich .